Wybierz i dostosuj.

Wybierz najlepszy wzór dla siebie, a następnie dostosuj kolory i inne ustawienia.

Bezpiecznie i szybko dokonaj przelewu.

Skorzystaj z zintegorwanego systemu szybkich, a przede wszystkim bezpiecznych płatności.

Przyciągaj uwagę klientów!

Wykorzystaj nasze narzędzia do maksymalizacji swojej sprzedaży minimalnym nakładem pracy.

Logowanie do strefy klienta


lub Zarejestruj

Regulamin serwisu

Oferujemy bardzo przyjazne dla Klienta zasady. Z założenia nasze działania są prokonsumenckie, a nasz regulamin dba o Twoje prawa.

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia naszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Regulamin serwisu panele.absolutne.pl
przyjazny dla konsumentów


 1. Definicje
  1. OperatorSprzedawcaUsługodawca – firma „sensej.pl Stanisław Fiediuk” z siedzibą w Gójsku, przy ulicy Słonecznej 10, NIP: 7761649841, REGON: 360370577, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki, będąca właścicielem Serwisu, posiadająca prawa autorskie do Serwisu, jak również prowadząca sprzedaż w imieniu Serwisu i zarządzająca nim. Kontakt z Operatorem dostępny tutaj.
  2. Serwispanele.absolutne.plpanele.absolutne – serwis internetowy, własność Operatora, dostępny pod adresem https://panele.absolutne.pl wraz ze wszystkimi podstronami, usługami, elementami i mechanizmami, a także funkcjami, które udostępnia.
  3. AllegroSerwis AukcyjnySerwis Allegro – internetowy serwis umożliwiający sprzedaż oraz zakup towarów, dostępny pod adresem http://allegro.pl.
  4. Panel aukcjipanel Allegropanel aukcji Allegro – generowany przez Serwis kod CSS/HTML umieszczany na Aukcjach Klienta, który po wystawieniu Aukcji wyświetla panel, z samoaktualizującymi się miniaturkami zdjęć oraz innych elementów, przedstawiający część pozostałych aukcji Klienta. Jest to narzędzie służące do zachęcania odwiedzających Aukcje Klienta do zapoznania się z pozostałą częścią oferty Klienta.
  5. Aukcja – oferta wystawiona w serwisie Allegro, przeważnie o określonym czasie trwania bądź do wyczerpania przedmiotów.
  6. KlientUżytkownikAbonent - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub (2) osoba prawna, bądź (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Operatorem za pośrednictwem Serwisu.
  7. Konto – założony dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (loginem) bądź e-mailem zbiór zasobów, gdzie gromadzone są informacje i ustawienia Klienta niezbędne dla świadczenia usługi.
  8. PakietTaryfaRodzaj Konta – zbiór funkcjonalności i możliwości Konta (opublikowany w zakładce Cennik w Serwisie), udostępniany po określonej cenie.
  9. Abonament – wykupione zgodnie z obowiązującym Cennikiem prawo Użytkownika do korzystania z odpowiedniej Taryfy przez określony czas. Po upłynięciu czasu Abonament wygasa, może jednak zostać przedłużony po opłaceniu kolejnego okresu, po cenie obowiązującej na dzień składania zamówienia.
  10. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
  11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona poprzez drogę elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana między Użytkownikiem a Operatorem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - za pośrednictwem Serwisu, którego przedmiotem jest Usługa Elektroniczna.
  13. Formularz Odstąpienia od Sprzedaży – formularz wypowiedzenia umowy przez Klientów, dostępny pod tym adresem. Formularz powstały w celu ułatwienia wypowiadania umowy Klientom. Użycie formularza nie jest wymagane, jest to wyłącznie opcja, która ułatwia złożenie wypowiedzenia.
  14. Formularz Reklamacyjny – formularz zgłaszania reklamacji przez Użytkowników, dostępny pod tym adresem. Formularz powstały w celu ułatwienia zgłaszania reklamacji. Użycie formularza nie jest wymagane, jest to wyłącznie opcja, która ułatwia zgłoszenie reklamacji.
  15. Systemy Szybkich PłatnościSzybka PłatnośćSzybkie Płatności – serwisy internetowe pośredniczące w płatnościach, umożliwiające szybkie i wygodne przekazanie pieniędzy, np. serwis PayU.pl bądź DotPay.pl. Dostępne sposoby płatności są ogłoszone na stronach Serwisu.
  16. Cennik – informacyjna strona Serwisu z opisem Taryf (Pakietów) dostępnych w Serwisie wraz z opisem ich możliwości, właściwości i ograniczeń. Cennik dostępny jest pod tym adresem
  17. MiesiącMiesiąc Abonamentowy – okres zawsze równy 31 dni w rozumieniu dostępu do usług. Jest to ustalenie na korzyść klienta, Operator nie uzależnia długości abonamentu od długości danego miesiąca. Np. kupując abonament na 12 miesięcy, Klient otrzyma dostęp do usługi na 372 dni.
  18. InstalatorInstalator paneli na aukcjach – narzędzie do automatycznego, szybkiego instalowania (wdrażania) wybranego panelu Użytkownika na wielu aukcjach jednocześnie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców, korzystających z Serwisu.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w ich treść, ich poprawiania i aktualizacji.
  3. Sposobem porozumiewania się z konsumentem jest kontakt poprzez e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie. Użytkownik może nawiązać kontakt z Operatorem metodami dostępnymi w zakładce Kontakt.
  4. Dobre praktyki, wskazówki, opis funkcji, instrukcje i inne tematy wsparcia i pomocy, dostępne są w Serwisie w zakładce Wsparcie.
 3. Rejestracja oraz obowiązki Użytkownika
  1. Założenie Konta w Serwisie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu i podanie niezbędnych danych do uwierzytelniania Użytkownika (login, e-mail oraz hasło).
  2. Rejestracja jest bezpłatna i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży, tym samym nie pociąga za sobą bezpośrednich zobowiązań finansowych, aż do momentu zamówienia płatnego Abonamentu.
  3. Abonent może dobrowolnie podać większą ilość danych osobowych w Serwisie, co może być potrzebne do otrzymania dokumentu sprzedaży. Podane dane będą przypisane do Konta Użytkownika na potrzeby wystawiania kolejnych dokumentów sprzedaży.
  4. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktury, rachunku) lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  5. W przypadku zakupu Abonamentu poprzez Serwis Aukcyjny, niektóre dane osobowe mogą zostać pobrane automatycznie z Serwisu Aukcyjnego. W przypadku, jeśli dane osobowe będą niezgodne z prawdą lub niepełne, należy niezwłocznie dokonać ich uzupełnienia bądź aktualizacji.
  6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora niezgodności podanych danych przez Klienta z prawdą, Operator może uznać Umowę Sprzedaży za nieważną, odmówić rejestracji i skasować konto Klienta.
  7. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
  8. Klient może posiadać wiele kont w Serwisie. Serwis pozwala jednak na założenie tylko jednego konta dla danego adresu e-mail.
  9. Konto zawiera dane Klienta, które zostały przez niego podane w formularzu rejestracyjnym, formularzu danych (dostępnym po zalogowaniu), bądź pochodzące z Serwisów Aukcyjnych. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Klienta, powinien on niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza w Serwisie.
  10. Użytkownik w każdej chwili posiada możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ma możliwość edycji tych danych.
  11. Zarejestrowany Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta – loginu.
  12. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta (podawanie loginu/e-maila i hasła) innym osobom, z wyjątkiem przypadków: udostępnienia Konta zarejestrowanego na przedsiębiorstwo lub organizację osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu (do wykorzystania w obrębie danej organizacji lub przedsiębiorstwie).
  13. Konta są niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji, gdy Konto należące do organizacji bądź przedsiębiorstwa zostaje zbyte wraz z całą, bądź znaczną częścią organizacji lub przedsiębiorstwa.
  14. W przypadku stwierdzenia przez Operatora zagrożenia bezpieczeństwa dla konta, Operator może czasowo zablokować dostęp do konta, bądź czasowo je zawiesić. Przywrócenie pełnego działania Konta może nastąpić wskutek zmiany hasła do Konta Klienta na nowe.
 4. Okres testowy
  1. Każde nowo założone Konto w Serwisie otrzymuje prawo do bezpłatnego testowania usług przez 30 dni od momentu założenia.
  2. Przyznany Pakiet (Taryfa) testowa jest równa najniższemu dostępnemu Pakietowi dostępnemu w serwie.
  3. W momencie opłacenia Abonamentu innego niż najniższy, przyznana Taryfa testowa zmienia się automatycznie na Taryfę równą opłaconemu abonamentowi. Np. przy założeniu konta i opłaceniu największego dostępnego Abonamentu tego samego dnia na 6 miesięcy, Użytkownik otrzyma możliwość korzystania z wybranego Abonamentu przez około 7 miesięcy.
  4. Dobre praktyki, wskazówki, opis funkcji, instrukcje i inne tematy wsparcia i pomocy, dostępne są w Serwisie w zakładce Wsparcie.
  5. Każde konto otrzymuje możliwość testowania systemu przez 30 dni tylko jeden raz. Operator może przedłużyć okres testowy, np. na uzasadnioną prośbę Klienta, według własnego uznania.
  6. Po upływie okresu testowego i nieopłaceniu Abonamentu, następuje automatyczna blokada dostępu do płatnych usług Serwisu.
 5. Zamówienie Abonamentu i zapłata
  1. Zamawiając Abonament na jeden z Pakietów przedstawionych w Cenniku, Użytkownik zawiera z Operatorem Umowę Sprzedaży na czas określony. Umowa trwa do końca okresu obowiązywania zamówionego Abonamentu.
  2. Zamówienia Abonamentu można dokonać bezpośrednio w Serwisie, bądź w jednym z dodatkowych autoryzowanych przez Operatora kanałów sprzedaży (np. na aukcji w serwisie Allegro.pl).
  3. Najmniejszy, niepodzielny czas trwania umowy to 31 dni. Abonentowi zaproponowane są wielokrotności tego okresu podczas zakupu w każdej z Taryf (np. można wykupić Abonament na 31 dni lub 62 dni, ale nie na 45 dni). Abonent może decydować o czasie trwania Umowy Sprzedaży z zachowaniem tej zasady.
  4. Zamawiając którykolwiek Abonament w Serwisie, Klient zgadza się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Pakiet na określony czas.
  5. Możliwe systemy płatności są podane do publicznej informacji w Serwisie.
  6. Do każdego zamówienia Operator za pomocą Serwisu wystawia dokument sprzedaży (paragon, rachunek bądź faktura) w elektronicznym formacie PDF. Dokumenty pozostają gotowe do pobrania w Serwisie na odpowiedniej podstronie dostępnej po zalogowaniu. Dokument zostaje również automatycznie wysłany za pomocą e-mail.
  7. Uruchomienie Abonamentu oraz wystawienie dokumentu sprzedaży odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora w Systemach Szybkich Płatności lub do dwóch dni roboczych w przypadku zwykłego przelewu na konto (jeżeli taka opcja jest dostępna). W przypadkach problemów technicznych, możliwe jest wydłużenie czasu księgowania wpłaty.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ewentualne problemy wynikające w trakcie przekazywania płatności leżących po stronie firm pośredników (w tym: Systemów Szybkich Płatności, Poczty Polskiej czy Banków).
  9. Zamówienia kolejnego Abonamentu i płatności można dokonywać wcześniej (przed zakończeniem bieżącego) – i jest to zalecane. Dzięki czemu dostęp do usług będzie nieprzerwany i ciągły. Dokupiony Abonament przedłuży bieżący Abonament od momentu jego zakończenia.
  10. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadkach gdy:
   1. Nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi,
   2. Zamawiający zalega z opłatami na rzecz Operatora,
   3. W innych uzasadnionych przypadkach.
 6. Zmiana obecnego Pakietu (Taryfy)
  1. Klient w trakcie korzystania z nie najwyższej Taryfy może zamówić Abonament według droższego Pakietu.
  2. W przypadku zamówienia droższego Abonamentu Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za wyższy Pakiet. Podczas przejścia na wyższą taryfę aktualna taryfa jest usuwana bez możliwości zwrotu pieniędzy, a za wyższy pakiet należy zapłacić pełną kwotę.
  3. Wyższy Pakiet zostaje uruchomiony po zaksięgowaniu wniesionej opłaty.
  4. Aktywacja nowego Pakietu odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Operatora w Systemach Szybkich Płatności lub do dwóch dni roboczych w przypadku zwykłego przelewu na konto. W przypadkach problemów technicznych, możliwe jest wydłużenie czasu księgowania wpłaty.
  5. Nie ma możliwości przejścia na niższy (tańszy) Abonament w trakcie trwania Abonamentu. Zmiana Taryfy na tańszą, może wówczas odbyć się dopiero po zakończeniu obecnej, przy czym płatności za nową taryfę można i zaleca się dokonać wcześniej, aby zachować ciągłość działania usługi.
 7. Odpowiedzialność i obowiązki Operatora
  1. Serwis jest z założenia dostępny dla Użytkowników przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.
  2. Poprawne działanie serwisu jest zależne od interfejsu programistycznego WebAPI Allegro. Wszelkie przerwy w działaniu, usterki, błędy usługi i zmiany w WebAPI Allegro mogące powodować problemy w działaniu usług Serwisu są wykluczone z odpowiedzialności Operatora.
  3. Operator wynajmuje zasoby serwerowe i sieciowe profesjonalnych firm trzecich, działanie Serwisu jest więc uzależnione od poprawnej pracy i dostępności tych elementów. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów spowodowanych przez zakłóconą pracę wynajmowanych zasobów. Za problemy związane między innymi z klęskami żywiołowymi, włamaniami, awariami serwerów lub sieci (np. firm trzecich, klientów) i innych nieprzewidzianych sytuacji, na które Operator nie ma lub ma ograniczony wpływ – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
  4. W celu zapewnienia najlepszej jakości, wydajności i dostępności Serwisu Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w dostępie do Serwisu. Przerwy techniczne następować będą w miarę możliwości w godzinach najmniejszego ruchu w Serwisie (np. w godzinach nocnych).
  5. W sytuacji, gdy przerwa w dostępie do Serwisu jest dłuższa niż 24 godziny z ewidentnej winy Operatora, ważność Abonamentu zostanie przedłużona co najmniej o długość trwania przerwy.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za czynności podejmowane przez Klientów Serwisie Allegro.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne działania Użytkowników z wykorzystaniem Serwisu, w tym za posługiwanie się utworami do których nie posiada praw, bądź które łamią prawo.
  8. Panele Aukcji testowane są na najnowszych wersjach popularnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari). Posiadanie nieaktualnej (starej) wersji przeglądarki może powodować błędy w wyświetlaniu i działaniu Paneli Aukcji, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Operator dołożył wiele strarań, aby Instalator był przejrzysty i intuicyjny, aby działał stabilnie i wykonywał dodatkowe kopie bezpieczeństwa. Poza tym narzędzie zostało przetestowane na wiele możliwych sposobów. Operator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użyciem Instalatora, w szczególności szkody powstałe przez niewłaściwe użytkowanie narzędzia lub wady samego oprogramowania.
 8. Blokada Konta i blokada dostępu do usług
  1. Blokada dostępu do usług polega na uniemożliwieniu korzystania z płatnych usług Serwisu (np. wyłączenie dostępu do tworzenia i edycji paneli aukcji). Blokada ta powoduje, że panele aukcji przestają działać na aukcjach zablokowanego Użytkownika.
  2. Blokada Konta oznacza blokadę możliwości logowania się w Serwisie i zakładania konta na wskazany e-mail Użytkownika. Blokada Konta jest również blokadą dostępu do usług.
  3. Operator deklaruje, że nawet w przypadku blokady Konta bądź też dostępu do usług, nie będzie wyświetlał na aukcjach zablokowanego Użytkownika własnych treści i reklam, w szczególności treści mogących negatywnie wpływać na wizerunek i/lub sprzedaż Klienta.
  4. W przypadku zablokowanego Konta bądź też dostępu do usług, Panele Aukcji Klienta będą wyświetlały puste (białe) okienka – bez treści.
  5. Blokada dostępu do usług może nastąpić w przypadku:
   1. Upływu czasu, na który został opłacony Abonament,
   2. Upływu okresu testowego,
   3. Przekroczeniu ograniczeń wybranego i opłaconego Pakietu (Taryfy),
   4. Zaistnienia któregokolwiek przypadku dotyczącego Blokady Konta.
   Ograniczenia Pakietów są zdefiniowane w Cenniku.
  6. Blokada Konta może nastąpić w przypadku:
   1. Łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu (w tym działań niedozwolonych Klienta opisanych w niniejszym Regulaminie),
   2. Łamania przepisów prawa przez Klienta, bądź dobrych obyczajów.
  7. Blokady mogą być nałożone ręcznie przez Operatora w przypadku wykrycia naruszeń, bądź automatycznie przez system.
  8. Blokada dostępu do usług może być zdjęta:
   1. W przypadku braku opłaconego abonamentu – poprzez jego opłacenie,
   2. W przypadku blokady za przekroczenie ograniczeń posiadanego Pakietu – poprzez przejście (opłacenie) wyższej Taryfy (jeśli jest to możliwe) lub poprzez powrót ustawień i wykorzystywania usługi w sposób niewykraczający poza wykupiony Pakiet (np. zmniejszenie ilości aukcji z Panelami Aukcji).
  9. Zdjęcie blokady dostępu do usług może nie nastąpić automatycznie, w takim przypadku należy skontaktować się z Operatorem z prośbą o odblokowanie usług.
  10. Blokada Konta może być zdjęta po złożeniu wniosku z prośbą do Operatora i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
  11. Operator zastrzega sobie prawo do użycia jednej z metod zabezpieczenia systemu (np. blokady dostępu do usług, bądź blokady Konta) przed niepożądanym działaniem Użytkowników mogącym negatywnie wpływać na działanie Serwisu lub innych jego Użytkowników. W przypadku podejrzeń Operatora co do Użytkownika o możliwym umyślnym, bądź nieumyślnym nadużyciu, blokady mogą być nałożone bez wcześniejszego ostrzeżenia Użytkownika.
 9. Działania niedozwolone Klienta
  1. Modyfikacja i użycie zmienionego kodu CSS/HTML wygenerowanego przez Serwis (użyty kod musi być identyczny co do znaku z wygenerowanym przez Serwis), w szczególności nie mogą zostać usunięte ani zmienione komentarze w kodzie HTML, podpis Serwisu czy znak identyfikujący Panel Aukcji.
  2. Ataki na Serwis, działania zmierzające do spowolnienia, bądź zatrzymania Serwisu.
  3. Nadmierne, niepotrzebne generowanie ruchu w Serwisie, powodujące obciążenie serwerów.
  4. Próby obejścia systemu lub próby uniknięcia bądź zmniejszenia opłat.
  5. Wszelkie działania na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników.
  6. Użycie za pomocą Serwisu elementów (w tym grafik), do których Klient nie posiada pełnych praw, lub które stanowią obrazę, wyrządzają szkodę, zły wizerunek lub po prostu łamią dobre obyczaje.
  7. Podawanie w Serwisie nieprawdziwych danych osobowych (przedsiębiorstwa lub organizacji) lub podawanie danych, do których Użytkownik nie posiada praw.
  8. Przechowywanie w Serwisie i rozpowszechnianie za jego pomocą treści niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym, a także treści faszystowskich, rasistowskich, związanych z przemocą, wzywających do nienawiści na dowolnym tle i tym podobne.
  9. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub oczerniających informacji o Serwisie i Operatorze.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Operator umożliwia wypowiadanie umowy za pomocą specjalnego, bezpiecznego formularza dostępnego pod dostępnego pod tym adresem.
  3. Użytkownik może również zgłosić chęć rezygnacji dowolną inną metodą (najlepiej pisemnie), dane kontaktowe Operatora znajdują się pod tym adresem.
  4. Wzór oświadczenia o dostąpieniu od umowy zawartej na odległość do własnoręcznego wypełnienia można znaleźć pod adresem.
  5. Po złożeniu wypowiedzenia umowy przez Kupującego, Operator jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić należność Klientowi oraz zablokować dostęp do konta, a także zaprzestać świadczenia usług związanych z wypowiedzianą umową, nie później niż w terminie 14 dni.
  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku sytuacji, gdy Klient dokonał płatności za pomocą Szybkich Płatności i nie ma możliwości zwrotu za pomocą tego samego sposobu (np. przerwa w działaniu Szybkich Płatności), sposób zwrotu należności powinien być uzgodniony indywidualnie między Operatorem a Kupującym.
 11. Reklamacje
  1. Klient może złożyć reklamacje dotyczące usług Serwisu, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Operator umożliwia zgłaszanie reklamacji za pomocą specjalnego, bezpiecznego formularza dostępnego pod tym linkiem.
  3. Użytkownik może również zgłosić reklamację dowolną inną metodą (najlepiej pisemnie), dane kontaktowe Operatora znajdują się pod tym adresem.
  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać datę zgłoszenia, dowód zakupu, określenie Użytkownika oraz Operatora Serwisu, rodzaju usługi, wykupionego Abonamentu, opisu wad lub niezgodności, a także okoliczności i terminów ich wystąpienia oraz roszczenia.
  5. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
  6. Operator udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji poprzez e-mail podany przez Klienta w Serwisie lub e-mail z którego nastąpiło zgłoszenie reklamacyjne.
  7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Operator może zrekompensować szkodę na kilka sposobów:
   1. Przedłużenie Abonamentu na określony czas, bez dodatkowych opłat,
   2. Przeniesienie Abonenta na wyższą Taryfę nieodpłatnie,
   3. Zwrot części lub całości środków przekazanych Operatorowi przez Abonenta.
  8. Spełnienie świadczenia jest wykonywane przez Operatora w ciągu 7 dni roboczych od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  9. Użytkownik, będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z dostępnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
   2. Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Operatorem,
   3. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 12. Postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nie będących konsumentami
  1. Bez względu na podstawy prawne, za wszelkie roszczenia, odpowiedzialność Operatora jest ograniczona wobec przedsiębiorcy maksymalnie do wysokości ceny poniesionej przez Klienta z tytułu Umowy Sprzedaży, nie wyższej jednak niż jeden tysiąc złotych. Operator odpowiada wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawierania Umowy Sprzedaży i nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści przedsiębiorcy.
  2. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.
  3. Poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, dowolną drogą komunikacji Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn i ze skutkiem natychmiastowym.
 13. Dane osobowe w Serwisie
  1. W przypadku, gdy Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Operator może udostępnić zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 14. Prawa do Serwisu
  1. Wyłącznym twórcą Serwisu jest Operator, który jest właścicielem wszelkich praw i tytułów do Serwisu.
  2. Wszelkie użyte elementy, które posłużyły do budowy Serwisu zostały użyte za zgodą ich właścicieli bądź nabyte za pomocą oficjalnych dystrybucji z odpowiednią licencją.
  3. Niniejszy Regulamin został stworzony przez Operatora i posiada on prawa autorskie do Regulaminu.
  4. Kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie czy dekompilowanie, mające na celu wyodrębnienie kodu źródłowego użytego w Serwisie lub jakiejkolwiek jego części (w tym Regulaminu), chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo polskie i nie wymaga zgody Operatora jest zabronione i będzie zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis są zawierane w języku polskim.
  2. Zmiany Regulaminu
   1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmian przepisów prawa, znaczących zmian technologicznych – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku wykupionego Abonamentu na podstawie niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli zachowane zostały wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 16. Polityka cookies
  1. Serwis nie zbiera w żadnych informacji automatycznie, za wyjątkiem danych w plikach cookies.
  2. Ciasteczka (cookies) są małymi danymi informatycznymi które przechowywane są po stronie Klienta, a przeznaczone do wygodnego korzystania z Serwisu.
  3. Ciasteczka przeważnie składają się z:
   1. Nazwy strony internetowej,
   2. Czasu (daty) swojej ważności,
   3. Numeru identyfikacyjnego,
   4. Rzadziej, z dodatkowej informacji tekstowej.
  4. Ze względów bezpieczeństwa właściciel strony internetowej może odczytywać wyłącznie cookies, które sam zapisał.
  5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  6. Cele wykorzystywania ciasteczek:
   1. Budowania statystyk, w celu optymalizacji nawigacji w Serwisie oraz innych ulepszeń na podstawie analizy korzystania z Serwisu,
   2. Utrzymanie sesji Użytkownika, po zalogowaniu pomaga to identyfikować uwierzytelnionego Klienta, aby nie musiał on wprowadzać danych logowania, po każdym przeładowaniu strony, niezalogowanego użytkownika w celu weryfikacji, czy zainteresował się usługami oferowanymi przez Serwis,
   3. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia zawartości dostosowanej do potrzeb, również do zapobiegania wyświetlania tych samych informacji ponownie.
  7. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies ze względu na czas ich życia:
   1. Ciasteczka sesji (session cookies) – tymczasowe, przechowywane do momentu wylogowania, opuszczenia strony bądź wyłączenia przeglądarki internetowej,
   2. Ciasteczka stałe (persistent cookies) – przechowywane do zakończenia czasu ich ważności, bądź do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.
  8. Podział plików cookies ze względu na funkcjonalność:
   1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
   2. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   3. umożliwiające zachowanie wybranych preferencji Użytkownika w Serwisie,
   4. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. umożliwiające identyfikację Użytkownika (np. czy jest zalogowany w systemie),
   6. umożliwiające zbieranie statystyk, czy Użytkownik odwiedzał wcześniej Serwis.
  9. Często spotykanym, domyślnym ustawieniem przeglądarki internetowej jest dopuszczenie do użycia (przechowywania) plików cookies po stronie Klienta. Każdy Użytkownik Serwisu może w dowolnej chwili zmienić swoje ustawienia w używanym przez siebie oprogramowaniu do przeglądania Internetu. W szczególności może on całkowicie wyłączyć obsługę cookies, jak również skorzystać z opcji każdorazowego pytania o pozwolenie na zapisanie/odczytanie ciasteczek. Więcej informacji o możliwościach i sposobach obsługi ciasteczek należy szukać w ustawieniach posiadanego oprogramowania. Poniżej linki do opisu ustawień najczęściej używanych programów do przeglądania Internetu:
   1. Internet Explorer
   2. Mozilla Firefox
   3. Chrome
   4. Opera
   5. Safari
  10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
  11. Ciasteczka mogą być również zamieszczane i wykorzystywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i cookies stron internetowych, do których linki umieszczone są w Serwisie.